Welkom op de website van uitgeverij Bornmeer
     
home over bornmeer auteurs fondslijst info voor boekhandel nieuwsbrief weblog contact

auteur     titel     ondertitel ISBN     illustrator bindwijze taal pagina’s verkoopprijs
Albertina SoepboerKearsinne9789056151270 gebfy6415.00
Jaap KrolM/F9789056151294 ingfy15715.00
Dick BrunaFugel Pyt9789056151300Dick Brunagebfy246.00
Hylke SpeerstraDe Oerpolder9789056151263 gebfy51029.50
Tsead BruinjaGers dat alf?st laket
ingfy6115.00
Henk WolfW?nderaardichhedenTeltsjes en rimen9789056151225 Mudhoeningfy17615.00
Abe de VriesUnder fearne goaden9789056151256 ingfy7315.00
William ShakespeareDe sonnettenYn de oersetting fan Douwe Kalma9789056151089 gebfy20725.00
Lida DykstraTsien lytse hekskes9789056151126Jung Hee Spettergebfy2412.90
Geartsje DoumaIn broerke foar Wemke9789056151133Sylvia van Ommengebfy267.00
Albertina SoepboerDe grutte stoarmDe grote storm9789056151140 ingfy, nl9015.00
Oebele VriesDe taal van recht en vrijheidStudies over Middeleeuws Friesland9789056152772 gebondenNL / FR / DU48025.00
Wieke de HaanOphysje en delb?dzjeFerhaleboek foar froulju9789056151331 ingfy1269.90
Hylke SpeerstraNeaken en bleat foar de dokterFerhalen ?t e sprekkeamer9789056151348 ingfy22110.00
Dick BrunaMiffa9789056151317Dick Brunagebla246.00
Ulke BrolsmaEen slagje hier en daarDe tsiendeiske Fjildtocht fan Hessel Brolsma9789056151324 ingfy17415.00
Elmar KuiperUt namme fan mysels9789056151393 ingfy7415.00
Cornelis van der WalH?n oan de himel9789056151409 gebfy3915.00
Eppie DamAbeIn byld fan in spiler9789056151355 ingfy9512.50
Lida DykstraSkattich9789056151386Marije Tolmangebfy2412.50
Jabik VeenbaasDe wite ?le9789056151416 ingfy13915.00
Oebele VriesAsega, is het dingtijd?De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering9789056151423 gebnl53575.00
Simon OostingRauwe fisken op wynfear wolkens9789056151454 ingfy4415.00
Willem StegengaDe Friese KoeEen geschiedenis in woord en beeld
gebnl22329.50
Eelke LokPolityk yn Frysl
ingfy12712.50
Eric HoekstraKening fan de junks9789056151508 ingfy11115.00
Arjan Hut0506 stadgedichtenStadsgedichten & klokslag van Leeuwarden (incl CD & DVD)9789056151430 gebfy, nl6815.00
Lida DykstraIk bin in optocht9789056151447Noelle Smitgebfy303.90
Machiel BraaksmaMoaie ferhalenFerhaaltsjes mei in ferhaal9789056151690 ingfy7915.00
Arjan HutToe no!Ferhalen foar bern dy t der om freegje9789056151706Alexander Russcheningfy22419.90
Dick BrunaIn dei mei NijntjeIt grutte Nijntje ?tflapboek9789056151607Dick Brunaingfy109.95
Doede BleekerKopziekte9789056151614 ingnl7712.50
Sjoerd SpanningaIndian SummerEen keuze uit zijn gedichten9789056151577 ingnl13025.00
Abe de VriesHet goud op de wegDe Friese po?zie sinds 1880
ingnl56535.00
Jabik VeenbaasDe sinne, it smelle b?d, myn lichem9789056151539 gebfy6515.00
J. K. RowlingHarry Potter en de stien fan de wizen9789056151553 ingfy22215.50
Topstukken uit het Fries Museum9789056153038 PaperbackNederlands19215.00
Jan van ZijverdenFerhaleboekferhaal fan fryslan9789056153021 PaperbackNederlands23215.00
Tsj?bbe HettingaIt faderpaard. Het vaderpaarden andere gedichten9789056153137 PaperbackFrysk & Nederlands6310.00
Jacob Jetzes KalmaTsjerke op syn alve-en-tritichstNagelaten kerkhistorische opstellen9789056151751 ingnl25018.00
Hylke SpeerstraLeafde en leed ?t De Oerpolder2 cd l?sterboek9789056151713 ingfy012.50
Steven SterkDe midden en de beide einenFerhalen9789056152758 PaperbackFrysk28820.00
Geert VerdoornPiper op reis9789056151621Geert Verdoorngebfy3212.50
Lida DykstraSpiegelspreukEen avontuur van Prins Willem en Lodelakei in het Leeuwarden van de 18de eeuw
Roelof van der Schansgebnl11015.00
Max VelthuijsKikkert is Kikkert9789056151669Max Velthuijsgebfy226.90
Eric CarleR?pke Noaitgen?ch Kleurboek9789056151683Eric Carleingfy243.90
Dick BrunaNijntje op 'e buorkerij9789056152499Dick BrunaKartonboekFrysk12.50
Gjalt de GrootNo moatst hearre!9789056153014 PaperbackFrysk18815.00
Tjibbe VeldkampWytse wol net9789056151775Marijke Klompmakergebfy2212.90
Edwin de GrootIk skip9789056151768 ingfy6015.00
Eric HoekstraLibje goedOp nei de tonne9789056151737 ingfy17415.00
Dorine van BeukelP is fan PibaFrysk bisten-alfabet9789056151911Dorine van Beukelgebfy4612.50
Oebele VriesBoer Gerben FeitsmaPortret van een Friese NSB-burgemeester9789056151928 ingnl20819.90
Dick BrunaStoepkant? Stop!9789056152697Dick BrunaGebondenFrysk286.00
Hylke SpeerstraOp redens oer9789056151829 ingfy25410.00
Hylke SpeerstraIJsliefdeSchaatsverhalen9789056151843 ingnl25410.00
Bouke OldenhofFan letter soarchtrije toanielteksten fan Bouke Oldenhof9789056153175 PBFrysk15115.00
Abe de VriesIdentiteit en KowesturtenEssays oer Fryske literatuer9789056151867 ingfy23418.90
Cornelis van der WalKening Kees9789056151874 ingfy9412.50
Arjan HutOnferjitlik LokStikken fan Arjan Hut9789056151881 ingfy15815.00
Lida DykstraIk wol gjin broerke!9789056151935No?lle Smitgebfy3012.50
Dick BrunaOpa en Oma Pluus op zien dreins9789056153106Dick BrunaGEBDrents6.00
Dick BrunaOpa en Oma Pluus in t achterhooks9789056153083Dick BrunaGEBAchterhoeks6.00
Yva HokwerdaD?beld Fjouwerjen449789056152031 ingfy6915.00
Harm KielstraBuorkje yn FryslIn skets fan it boerelibben in e tweintichste ieu9789056151942 ingfy17619.90
Saskia van LierFriese KerkenEen inleiding9789056151980Regnerus Steensmaingnl17419.90
Geartsje DoumaIt nifelboek fan Wemke9789056152000Sylvia van Ommeningfy699.90
Abe de VriesFangst fan de demoandolfyn9789056152024 gebfy5515.00
Ysbrand GalamaDe SkriezeMaaitiid9789056153168 GebondenFrysk9612.50
Harke Bremer & Jarich HoekstraDe Frouwepenje9789056152130 ingfy12815.00
Wieke de HaanYtboekje9789056152352Jacqueline van LeeuwensteinringbandFRL4812.90
Tinus UddingMijn teen voor het kruisje. De Elfstedentocht van 1963.9789056152291 pap.NL969.90
Johan VeenstraIn br?ge fan gl9789056152253 pap.FRL17617.50
Dick BrunaBompa en Bomma Pluis in 't mestreechsin 't mestreechs9789056152994Dick BrunagebondenMaastrichts286.00
Dick BrunaNijntje yn it museum9789056153076Dick BrunaGEBFrysk6.00
Dick BrunaOpa en oma Pluus (in Twente)in Twente9789056153007Dick BrunagebondenTwents286.00
Miriam Velter Ytsje HoekstraFriese liefde - koken met streekproducten9789056152222 gebNL16015.00
Anne FeddemaSk?np?tserg?d9789056152192 paplw16015.00
Lida DykstraIk h?ld fan pod
Arne van der Reegeb.fy6415.00
Lida DykstraKiki fangt in pake9789056152147Marja Meijer Geb.fy9615.00
Gjalt de GrootDe jonge aaisiker fan Luctor et Emergo9789056152178 ingfy15717.50
Ronald GiphartDer is gjin d?r, d?re9073789067 ingfy446.90
Homeros Ilias en OdusseiaOerset troch Klaas Bruinsma9073789074 gebfy97849.50
Eeltsje HettingaAkten fan winter9080422018 gebfy7522.50
Eeltsje HettingaDwingeh9080422025 gebfy5322.50
Eckart Pott bewurke troch Sake P. RoodbergenFugelsKompakte Natoergids It Fryske Gea9789080422032 ingfy22412.50
Jacob StelwagenIk hoorde het Jodinnetje snikken101 getuigenissen over oorlog, bezetting en bevrijding in Frysl9789056153045 PaperbackNL25617.50
Lida DykstraOekebakke boem9789056151231Marijke Klompmakergebfy3011.90
Lida DykstraDe aventoeren fan Boltsje de Boer
ingfy06.90
Hylke SpeerstraDe k?lde kr?stocht9789056152109 gebfy19225.00
Sake P. RoodbergenLjippen, lan en leafdeIt aaisykjen eartiids en no9789056152208 pap.fy17619.50
Minne HoekstraDe Historische Elfstedentocht van 2 Januari 1909Bekroonde beschrijving door den 1en prijswinner M. Hoekstra Azn. Van Warga9789056152161 ingnl559.95
Dick BrunaOpa en Oma Pluus in t grunnegers9789056153090Dick BrunaGEBGronings6.00
Alfons DölleLand van geluk en razende onvredecolums9789056153069 INGNL31915.00
Hylke SpeerstraDe k?lde kr?stocht9789056152345 pap.FRL20615.00
Regnerus SteensmaMonumentale kerken in Achtkarspelen9789056152369 pap.NL8010.00
Oebele VriesBernardus Bucho Aytta van Swichum. Vorstendienaar in priesterhabijt.9789056152260 papNL11213.50
Siem van der Woude (red.)Joods leven in Friesland9789056152390 pap.NL16019.50
Regnerus SteensmaDe Sint-Gertrudiskerk in Workum9789056152376 paperbackNL8012.50
Gjalt de GrootIt swetshok - ferhalen fan in fjildman9789056152444 PaperbackFrysk16015.00
Janny van der MolenHet vliegwonder
Monique BeijerGebNL9612.90
Janny van der MolenIt fleanw?nder
Monique BeijerGebFRL9612.90
Sake P. RoodbergenLibellen yn Frysl9789056152475 ingfy16019.50
Hylke SpeerstraIt wrede paradys - It ferfolch9789056152383 GebondenFrysk65625.00
Geart de Vries (red.)Op Terschelling - 25 jaar SLAL9789056152338 pap.NL en FRL8812.50
Berber van der GeestMem, wat ite we hjoed9789056152239Babs WijnstraGeb.FRL3212.50
Goffe Jensma Pieter Breuker (red)Friese sport - Tussen traditie en professie
pap.NL19212.50
Erik BettenKloosters in Friesland
pap.NL16019.50
Harke Bremer & Jarich HoekstraLeffertIn heldedicht yn tolve sangen9789056153052 gebondenFrysk14415.00
Ulke BrolsmaWerom nei Frysl9789056152529 ingFy15217.50
Riek LandmanFeest mei toaniel9789056152536 ingFy14417.50
Gosse BlomHet skutsjesileneen inleiding9789056152314 ingNed12815.00
Frans&Tineke SteenmeijerMoard yn 'e M?doc9789056152512 17,50
Jan PopkemaDe Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu9789056153205 GebondenFrysk44825.00
Theunis PiersmaZwaluwen van Gaast9789056153212 PaperbackNL15.00
Theunis PiersmaSweltsjes fan Gaast9789056153182 PaperbackFrysk13415.00
Tsead BruinjaDroom in blauwe regenjasDream yn blauwe reinjas9789025425210 ingnl15225.00
Roel T. van der HeideEen vrije geest tot zwijgen gebrachtJan Eisenga [11-3-1908 ? 5-5-1943]9789056152963 GebondenNederlands21619.50
Albertina SoepboerReistiidFerhalen9789056151850 ingfy12715.00
Dick BrunaNijntje in de dierentuin (Brabants)Op z'n Brabants9789056152987Dick BrunagebondenBrabants286.00
Lida DykstraIk hou van pad
Arne van der Reegebned.6415.00
Jan de VriesAnne Tjerkstra, in libben tusken de swurden9789056152581Anne Tjerkstaingfy14415.00
Hette UilkemaStil jildIn komptabele roman
ingfy23811.50
Hylke Speerstrade K?lde ErfenisIn winterreis troch Frysl
gebfy32819.50
Dick BrunaNijntje an zee (in het Zeeuws)9789056152970Dick BrunagebondenZeeuws286.00
Gjalt de GrootIt leste aai9789056152826 PaperbackFrysk20815.00
Jetske BilkerIt Libben fan in oarRoman9789056152840 paperbackFrysk46425.00
Lida DykstraDe nije seemearminhistoaryske ferhalen9789056152819 PaperbackFrysk12815.00
Regnerus SteensmaDe koorbanken in de Martinikerk te Bolsward en hun Europese context9789056152789 gebondenNl24027.50
Jaap de JongSeerjocht yn ?e skiednis fan ?e skipfeart9789056152734 gebrocheerdFries9614.90
Jan Hendrik BosFerwerderadiel - Hoarizonbreed en himelheech9789056152710 gebNL12619.90
Erik BettenReisgids Friese ElfstedenInspiratie en bezinning in Frysl9789056152673 integraalbandNL21619.50
Willem HansmaDe Laurentiuskerk van Raerd9789056152796 paperbackNL8012.50
Edwin de GrootTongfal9789056152451Tjibbe de JongpapFRL15.00
P.J. (Pierre Joseph) GauthierPittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinci9789056152680P.J. GauthierpapNL12015.00
Breuker, Gulmans, de Jong (red.) De fascinatie voor Slauerhoff9789056152659 papNL14415.00
Elmar KuiperGranytglimkes
papFRL8615.00
Cornelis van der WalKristus Pavlov9789056152628 papFRL4015.00
Anne FeddemaTorpedo's los!9789056152406 fy15.00
Kerst HuismanOpstand in de turfHet harde leven in een turfmakersgebied9789056152284 papNL36819.90
Gjalt de GrootDe aaisiker9789056152666 papFRL18815.00
Tjitte PiebengaSammele wurkDiel 1 Po?zij - diel 2 Proaza9789056152482 2 pap. in cassettefy45.00
Dick BrunaOpa en Oma Pluis (Brabants)Op z'n Brabants
Dick BrunagebondenBrabants286.00
Dick BrunaHet spook nijntje (in het Oudgrieks)Τὸ φάντασμα Νίκλη9789056152895 GebondenOudgrieks286.00
Dick BrunaOpa en Oma Pluus in 't Zeęuws9789056153120Dick BrunaGEBZeeuws6.00
GrimmMearkes fan GrimmSprookjes van Grimm in het Fries9789056152888 Peter Boersma & Hilda GroeneststeynGebondenFrysk22427.50
Siebren SiebengaLokvogels uit Noord-Nederland9789056152871 GebondenNederlands14425.00
Tsj?bbe HettingaEvening / EquinoxGedichten9789056152802 gebondenNederlands9619.50
Tsj?bbe HettingaEvening / Equinox CDGedichten9789056152864 CDFries31 tracks10.00
Douwe Kooistra (red)Frieslands verledenDe Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen9789056152833 PaperbackNederlands28815.00
Dick BrunaNijntje yn 'e dieretűn9789056150181Dick Brunagebfy246.00
Dick BrunaIt feest fan Nijntje9789056150204Dick Brunagebfy286.00
Dolf VerroenIn nuver famke
Hubertus de Jonggebfy557.22
Albertina SoepboerDe Stobbewylch9789056150334 ingfy418.90
Tsead BruinjaDe wizers yn it read9789056150341 ingfy638.90
Lida DykstraWolken fan wolHoe t Arachne yn in spin feroare en oare myten frij nei Ovidius9789056150327Hubertus de Jonggebfy1255.00
Sietske de BoerFryslan door de ogen van vrouwenVerhalen en gedichten9789056150389 gebnl7911.50
Friedrich NietzscheDat sei ZarathustraIn boek foar alleman en foar gjinien9789056150419 gebfy38325.00
Dick BrunaLeave Beppe Pluis9789056150365Dick Brunagebfy246.00
Dick BrunaPake en beppe Pluis9789056150372Dick Brunagebfy246.00
Dick BrunaNijntje yn 'e snie9789056150211Dick BrunagebFrysk246.00
Dick BrunaNijntje har freonenDiel 1 & 29789056150501Dick Brunaingfy247.50
Jetske BilkerListen fan goaden en bistenFiif Fryske fabels9789056150471Pico van de Werkengebfy719.90
Tsead BruinjaDe man dy?t rinne moat9789056150495 ingfy598.90
Abe de VriesDe weromkommer yn it ?nl9789056150594 ingfy658.90
Jaap KrolWettersek
ingfy14313.90
Hu Thung-SongYn ?e fal fan ?e j?n
ingfy638.90
Nafiss NiaEsfahan, mijn hoopsteeGedichten9789056150990 paperbackNederlands6012.90
Tsead BruinjaGegrommel fan satyn9789056150600 ingfy708.90
Eeltsje HettingaWr?ld, finster, gedichtDe moaiste fersen ?t de wr?ldliteratuer ?tkeazen en oersetten troch 30 Fryske dichters
ingfy9420.00
Anny de JongSpikergek9789056150570 ingfy959.90
William ShakespeareKening LearYn de oersetting fan Douwe Kalma9789056150648 gebfy15125.00
Geartsje DoumaT?zenpoatsjes
Marijke Klompmakeringfy6912.00
Lida DykstraDideldeintsje wol nei skoalle9789056150631Marijke Klompmakergebfy303.90
Albertina SoepboerDe seemearmin9789056152741 paperbackFr11215.00
Cornelis van der WalSubsydzje foar de Graal9789056150754 ingfy448.90
Lida DykstraMuske, myn famke9789056150686Piet Groblergebfy269.90
Anny de JongDe tsien fan Nynke fan Hichtum
ingfy8611.90
Jaap KrolN?mers9789056150792 ingfy19213.50
Friedrich NietzscheOarekant goed en kweaFoarspul foar in filosofy fan de takomst9789056150785 gebfy24725.00
Eric CarleR?pke Noaitgen9789056150716Eric Carlegebfy2413.00
Albertina SoepboerDe fjoerbidders9789056150723 gebfy4415.00
Arjan HutNachtswimmers
ingfy718.90
Dick BrunaMiffa ad mare9789056150860Dick Brunagebla246.00
Hylke SpeerstraDe koude kruistocht9789056152116 geb.nl19212.50
Elmar KuiperHertbyt
ingfy728.90
William ShakespeareTrije KomeedzjesYn de oersetting fan Douwe Kalma9789056150808 gebfy30925.00
Jetske BilkerOar plak oare tiid
ingfy1266.50
Eppie DamMezen meitsje toch gjin r?zjeBisteferhalen fan Anton Koolhaas9789056150907Gerrit Terpstragebfy7513.50
Geartsje DoumaFeest foar Wemke9789056150945Sylvia van Ommengebfy267.00
Lida DykstraLederwyntsje, bern mei kreften9789056151072Monique Beyeringfy1595.00
Steven SterkRegaad yn de himel9789056150914 ingfy28710.00
Jabik VeenbaasBrieven oan myn bern9789056150969 gebfy5315.00
Mindert WynstraTrije Sinten, Trije Ferhalen9789056150976 pap.fy8011.90
Regnerus SteensmaProtestantse kerkenhun pracht en kracht9789056152949 gebondenNederlands27227.50
Jaap Krol It fugelgebedferhalen9789056152925 paperbackFrysk16015.00
Hylke SpeerstraDe treastf?gel9789056152932 GebondenFrysk20816.90
Wolfgang HenselBlommen9789056152918 paperbackFrysk22412.50
Eppie DamOer de wjukFrysl?ns moaiste f?gelpo?zy
Lienke BootGebondenFrysk22415.00
Sytse ten HoeveDe Nicolaaskerk van Nijland9789056153199 GebondenNL27.50
Copyright ©2014, Athleteshop. Alle rechten voorbehouden