home over bornmeer auteurs fondslijst info voor boekhandel nieuwsbrief weblog contact

Op komst
home > Fryslan > Non-fictie > Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Jan de Vries

Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden

ISBN: 9789056152581

ondertitel:
vertaler:
oorspronkelijke titel:
illustrator: Anne Tjerksta
nur: 524
bindwijze: ing
taal: fy
pagina's: 144

prijs incl. BTW € 15.00

aantal:

Anne Tjerkstra wie skipper op it Steatejacht Friso. ?De moaiste baan dy?t der bestiet,? seit er sels. Hy makke fan tichtby kommissarissen as Rijpstra, Wiegel, Hermans en Nijpels mei. De gentleman-skipper, waard er wol neamd.Hy striele altyd nivo, mar ek in foarm fan dist?nsje ?t.Hiel oars wie er as sk?tsjeskipper. Dan stie er tusken syn bemanningsleden, br?kte de skipperstaal en koe r?ch yn ?e m?le w?ze. En wer oars wie er as rider fan ?wylde? Alvest?detochten: dan wie er de reedrider dy?t it om prestaasje en aventoer te dwaan wie. En dy?t geniete fan it kabaal, it ?fkarren troch de wichtige minsken fan de offisjele Alvest?detocht en de stikken yn de krante, dy?t d?rnei kamen. Wa is de echte Anne Tjerkstra? Yn dit boek besiket Jan de Vries in antwurd op dy fraach te finen. Hy docht dat troch Tjerkstra safolle mooglik sels oan it wurd te litten. Dat levere prachtige ferhalen op oer syn bernejierren op in sk?tsje, mar ek oer pommeranten op it Steatejacht, een klaverjassende prins Bernhard en sk?tsjeskippers dy?t inoar op it wetter nei it libben steane. Jan de Vries (1939) wurke as sjoernalist, foarljochter en (suvel-)direkteur. Hy skreau fersen, d?r?t er trije kear de Rely Jorritsmapriis mei w?n, toaniel ? Geskaai om ?e Kaai krige de Fryske Toanielpriis ? en koarte ferhalen en boeken.< terug
BOEKEN VAN Jan de Vries
Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden  
€ 15.00

Anne Tjerkstra wie skipper op it Steatejacht Friso. ?De moaiste baan dy?t der bestiet,? seit er sels. Hy makke fan tichtby kommissarissen as Rijpstra, Wiegel, Hermans en Nijpels mei. De ... meer
ACTUEEL
De Nicolaaskerk van Nijland
Nieuw
Protestantse kerken
Regnerus Steensma

€27.50
De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu
Jan Popkema

€25.00
Sweltsjes fan Gaast
Theunis Piersma

€15.00
Fan letter soarch
Bouke Oldenhof

€15.00
De SkriezeMaaitiid
Ysbrand Galama

€12.50
It faderpaard. Het vaderpaard
Tsj?bbe Hettinga

€10.00
Land van geluk en razende onvrede
Alfons Dölle

€15.00
Friese liefde - koken met streekproducten
Miriam Velter Ytsje Hoekstra

€15.00
Ik hoorde het Jodinnetje snikken
Jacob Stelwagen

€17.50
UITGELICHT
Regnerus Steensma


Copyright ©2014, Athleteshop. Alle rechten voorbehouden