home over bornmeer auteurs fondslijst info voor boekhandel nieuwsbrief weblog contact

Op komst
home > Fryslan > Literatuur > De midden en de beide einen


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Steven Sterk

De midden en de beide einen

ISBN: 9789056152758

ondertitel: Ferhalen
vertaler:
oorspronkelijke titel:
illustrator:
nur: 524
bindwijze: Paperback
taal: Frysk
pagina's: 288

prijs incl. BTW € 20.00

aantal:

Yn fyftjin ferhalen sjocht Steven Sterk mei relativearjende humor werom op syn libbenspaad. De autobiografyske ferhalen hawwe in universele kearn. Wat leart in minske fan it libben? Wat docht men mei freugde en fertriet? ?Ik bin net gelykmjittich,? seit de skriuwer.Hy tikket de aspekten fan syn libben oan mei hertstocht yn bytiden aventoerlike ferhalen. Steven Sterk tekenet ek in byld fan syn tiid. It plattel?nsjonkje dat opgroeide s?nder tillevyzje, de jonge dy?t opgroeide yn en mei it idealisme fan de jierren tachtich en d?rnei in paad socht yn ekonomysk op- en delgeande tiden en ta syn eigen ferw?ndering s?kses boekte yn saken. De skriuwer leaut net yn it paradys; d?rom hat er syn eigen wr?ld sa ynrjochte dat der himelske klanken yn galmje, al stige der soms ek helske dampen ?t op. Steven Sterk is keapman yn boeken.< terug
BOEKEN VAN Steven Sterk
De midden en de beide einen  
€ 20.00

Yn fyftjin ferhalen sjocht Steven Sterk mei relativearjende humor werom op syn libbenspaad. De autobiografyske ferhalen hawwe in universele kearn. Wat leart in minske fan it libben? Wat docht men ... meer
Regaad yn de himel  
€ 10.00

As Andrys van der Keur nei in oppassend libben yn ?e himel komt, blykt it d?r in soadsje te w?zen. It bew?ld wurdt net fierd troch God, mar troch Bismarck, Petrus en Jehannes, en der is gjin sprake ... meer
ACTUEEL
De Nicolaaskerk van Nijland
Nieuw
Protestantse kerken
Regnerus Steensma

€27.50
De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu
Jan Popkema

€25.00
Sweltsjes fan Gaast
Theunis Piersma

€15.00
Fan letter soarch
Bouke Oldenhof

€15.00
De SkriezeMaaitiid
Ysbrand Galama

€12.50
It faderpaard. Het vaderpaard
Tsj?bbe Hettinga

€10.00
Land van geluk en razende onvrede
Alfons Dölle

€15.00
Friese liefde - koken met streekproducten
Miriam Velter Ytsje Hoekstra

€15.00
Ik hoorde het Jodinnetje snikken
Jacob Stelwagen

€17.50
UITGELICHT
Regnerus Steensma


Copyright ©2014, Athleteshop. Alle rechten voorbehouden