home over bornmeer auteurs fondslijst info voor boekhandel nieuwsbrief weblog contact

Op komst
home > Fryslan > Literatuur > Oer de wjuk


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Eppie Dam

Oer de wjuk

ISBN: 9789056152956

ondertitel: Frysl?ns moaiste f?gelpo?zy
vertaler:
oorspronkelijke titel:
illustrator: Lienke Boot
nur: 309
bindwijze: Gebonden
taal: Frysk
pagina's: 224

prijs incl. BTW € 15.00


aantal:

?Skries op ?e hikke ropt grito-griet.? Dy dichtrigel ?t it ?Simmermoarn- sankje? fan Waling Dykstra is by hast elkenien wol bekend. Frysl?n is ryk oan f?gels en ryk oan dichters. It is dan ek gjin w?nder dat der in soad f?gels yn de Fryske po?zy omfleane. Dochs is Oer de wjuk it earste boek dat it moaiste fan al dy f?gelpo?zy byinoar bringt. Ut goed s?nh?ndert Fryske ?f?gelfersen? selektearre Eppie Dam de 159 moaiste gedichten. Yn Oer de wjuk fljocht in grut ferskaat oan f?gels foarby: fan de santjinde-ieuske earrebarre fan Gysbert Japiks oant en mei de fereale protters ?t ?s tiid fan Hidde Boersma. Miskien noch wol grutter as dat ferskaat, is it skala oan gefoelens dy?t de gedichten by de l?zer oproppe sil. Dy rykdom wol dit boek sjen litte, net tsjilpend, koerend, skatterjend, snetterjend, kritend, kweakjend, gakkerjend, krassend, t?kjend, tsjotterjend of fluitsjend, mar yn minsklike dichterstaal en mei help fan de pintekeningen fan Lienke Boot.< terug
BOEKEN VAN Eppie Dam
Abe  
€ 12.50

Wa't Abe Lenstra werklik wie, sille we noait presys witte. Sels de minsken dy't him better koenen, krigen gjin hichte fan him. In dit boek lit Eppie Dam dizze minsken oan it wurd: Abe syn heit en mem, ... meer
Mezen meitsje toch gjin r?zje  
€ 13.50

De skriuwer Anton Koolhaas is bekend wurden om syn bysűndere bisteferhalen. Yn bisteferhalen en fabels fan oare skriuwers binne bisten faak krekt minsken, en is it faak dúdlik dat de skriuwer de ... meer
Oer de wjuk  
€ 15.00

?Skries op ?e hikke ropt grito-griet.? Dy dichtrigel ?t it ?Simmermoarn- sankje? fan Waling Dykstra is by hast elkenien wol bekend. Frysl?n is ryk oan f?gels en ryk oan dichters. It is dan ek gjin ... meer
ACTUEEL
Op klompen troch de dessa
Nieuw
Op klompen troch de dessa
Hylke Speerstra

€25.00
Verdwenen in het niets
Joan van Esveld

€9.90
Gedraaid onbeschilderd vierhoek
Leon Adriaans

€29.90
Fries Goud en Zilver
Johan R. ter Molen

€125.00
Fristho vooruitstrevende meubelen 1921-1978
Bert Looper

€25.00
De geschiedenis van koren- en pelmolen Windlust, Burum
Warner B. Banga

€25.00
Tjitsjke s Dagboek
Tjitske Eisenga-de Groot

€15.00
Een vrije geest tot zwijgen gebracht
Roel T. van der Heide

€19.50
Zwaluwen van Gaast
Theunis Piersma

€15.00
Sweltsjes fan Gaast
Theunis Piersma

€15.00
UITGELICHT
Hylke Speerstra


Copyright ©2014, Athleteshop. Alle rechten voorbehouden