0

Geen producten in je winkelmand.

Actueel

16.04.2015
Vrijdag 17 april zal Brita Röhl, kleindochter van verzetsman Frits Loep, in boekhandel Van Rossum in Amsterdam het verhaal over haar grootvader vertellen aan kinderen uit groep 8 van de Eerste Openluchtschool en de Hildebrand van Loonschool. Loep werd in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd door de bezetters. Dit verhaal is vastgelegd in het kinder/jeugdboek Verdwenen […]
31.03.2015
Kleindochter Loep vertelt haar verhaal op donderdag 2 april aan basisschoolkinderen in Bibliotheek Hengelo; Exemplaar aangeboden aan burgemeester Schelberg Donderdag 2 april zal Brita Röhl, kleindochter van de Hengelose verzetsman Frits Loep, in de bibliotheek Hengelo het verhaal over haar grootvader vertellen aan kinderen van de Hildebrand- van Loonschool vertellen. Loep werd in de Tweede Wereldoorlog […]
26.03.2015
Op sneon 21 maart is ‘Feteranen’ yn Drachten yn premjêre gien. It is de twadde foarstelling fan Stichting Pier21, bekend fan ‘De Emigrant’. Freark Smink en Joop Wittermans spylje de feteranen yn dizze nije foarstelling, dy’t skreaun is troch Bouke Oldenhof en regissearre wurdt troch Jos Thie. It stik is mei ynspirearre troch Hylke Speerstra’s […]
09.03.2015
Nieuw boek: Captain van Jong Holland Biografie van Pim Mulier – grondlegger moderne sport   Op 12 maart verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de biografie over Pim Mulier: Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954. De grondlegger van de moderne sport in Nederland: zo staat Pim Mulier te boek. Hij is de bedenker van […]
04.03.2015
Twa titels dy’t by Bornmeer ferskynd binne, ha de longlist fan de Gysbert Japicxpriis 2015 helle: It libben fan in oar fan Jetske Bilker en Op klompen troch de dessa fan Hylke Speerstra. Yn de foarbije moannen hat de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2015 alles lêzen wat der yn it tiidrek 2011-2014 oan Frysk […]
04.02.2015
Yn ‘De Heare ferstiet gjin Frysk’ giet Remco van der Leeuw, ûndersiker by Omrop Fryslân, de provinsje yn om te harkjen hoe oft it Frysk yn tsjerketsjinsten brûkt wurdt. It resultaat is in tige nijsgjirrige dokumintêre. Dit tema is ek it ûnderwerp fan it boek fan Jan Popkema dat yn 2014 ferskynd is by Bornmeer: […]
30.01.2015
Bij uitgeverij Bornmeer is een gloednieuwe nijntje verschenen: nijntje op de fiets in ut Utregs. Op 28 januari 2015 werd het boek feestelijk gepresenteerd in het Centraal Museum/Dick Bruna Huis in Utrecht.  2015 is het Dick Bruna-jaar, het is dit jaar namelijk 60 jaar geleden dat er voor het eerst een nijntje-boek verscheen. Bruna is […]
06.01.2015
Utjouwerij Bornmeer yn De Gordyk hat it bêste jier hân yn syn histoarje. De omset gie omheech mei rûchwei 60% yn 2014. Njonken de súksessen fan de streektaal Nijntjes (yn 2014 sa’n 45.000 eksimplaren ferkocht) wienen dêr wichtige produksjes lykas it trijedielige ‘Fries Goud en Zilver’, it boek fan Sytse ten Hoeve oer de Nicolaastjerke […]
22.12.2014
Zondag 21 december jl. heeft het NOS Journaal uitgebreid aandacht besteed aan het kunstboek Oranjekoek van fotografe Tryntsje Nauta. Tijdens het achtuurjournaal werd de recente uitgave van het boek genoemd en werden zowel de fotografe als een van de bakkers uit het boek aan het woord gelaten. Het resultaat was een schitterend inkijkje in de […]
18.12.2014
De nieuwe website van bornmeer.nl is een is online.