De SkriezeMaaitiid

Ysbrand Galama

12,50

Uitverkocht

Omschrijving

Mei in protte nocht sjoch ik eltse maaitiid de greiden ta bloei kommen en de fûgels harren nêst meitsjen. Guon fjilden binne dan fol fan libben. It hâlden en dragen fan de fûgels sprekt o sa ta de ferbielding. Oan ‘e hân fan de skries wol ik jim sjen litte hoe as sa’n fûgelmaaitiid der útsjocht. Yn de measte stripkes sit in wier ferhaal ferskûle. Belibje mei dit boekje de skriezemaaitiid en genietsje der fan. Mei groetnis fan de tekener.

ISBN: 9789056153168. Categorieën: , , , .