Aanbieding!

Kiki fangt in pake

Lida Dykstra

5,00

Uitverkocht

Beschrijving

Ik haw in pake of beppe noadich’ seit Kiki. Se sit op it
oanrjocht wylst mem de ôfwask yn ‘e masine docht.
Mem sjocht op: ‘In pake of beppe? Hoesa?’
‘Oer in pear wike ha wy in pake-en-beppedei op
skoalle. Alle bern meie har pake of beppe meinimme.
Dy fertelle dan oer doe’t se lyts wiene.’
Sa giet Kiki op pakejacht. En se fynt ek noch ien dêr’t
se alderhanne aventoeren mei belibbet.

Fiifentweintich nije foarlêsferhalen foar bern fan in jier
as trije.

ISBN: 9789056152147. Taal: Frysk Categorieën: , , .