Maia en har freonen

10,00

Beschrijving

Myn namme is Maia. Dit is it ferhaal oer my en myn klasse, en ús juf Julia. Troch har wit ik dat it net útmakket oftst yn in lyts gesin wennest of yn in grutte clan. Ast no wol of net ‘echte’ famylje bist. Hoefolle memmen of heiten ast hast. It wichtichste is om fan elkoar te hâlden en inoar te respektearjen. Dy wearde is hillich.

De opbrengst gaat tbv Oekraïne naar het goede doel.

 

ISBN: 9789493159846. Categorieën: , .